Styring og kontroll

Styring

Den operative virksomheten drives gjennom fire enheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Hovedkontoret, ledelsen og stabene befinner seg i Stockholm. Finansinspektionen fører tilsyn med FOREX' virksomhet i Sverige og i de andre nordiske landene der FOREX driver filialvirksomhet.

FOREX leverer omfattende rapportering om blant annet organisasjon, intern kontroll, økonomisk stilling og informasjon til kunder. Finansinspektionen kan også gjennomføre plassbesøk både i Sverige og i filialene. I tillegg til lovgivning og Finansinspektionens forskrifter og generelle råd, har FOREX flere retningslinjer og instrukser som utgjør det totale rammeverket for virksomhetsstyring. Retningslinjer fastsettes årlig eller etter behov av FOREX' styre. Instrukser og rutiner fastsettes av ledelsen, og sammen utgjør de det totale rammeverket.

Revisor

Generalforsamlingen har valgt EY som revisjonsselskap med autorisert revisor Jesper Nilsson som hovedansvarlig revisor. Hovedansvarlig revisor deltar alltid på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor gjennomgår overordnede kvartalsrapporter og andre rapporter som styret anser det hensiktsmessig å gjennomgå. Revisor kan også bli kalt inn til å delta på møter i risiko- og revisjonsutvalget.

Kontrollfunksjoner

Styret skal sikre at FOREX har en organisasjonsstruktur med effektive kommunikasjons- og rapporteringskanaler, samt at det er etablert en hensiktsmessig og effektiv intern kontrollstruktur. Denne strukturen skal, i tillegg til de uavhengige kontrollfunksjonene for risikokontroll, etterlevelse av regelverk og intern revisjon, også inneholde hensiktsmessige prosesser og rutiner for intern kontroll av den operative virksomheten, spesielt med tanke på finansiell rapportering og regnskap.

Overholdelse av regelverk

Avdeling for regeletterlevelse er ansvarlig for å følge opp etterlevelsesrisikoer innenfor virksomheten. For å sikre en uavhengig stilling rapporterer funksjonen direkte til administrerende direktør og styret. Avdeling for regeletterlevelse skal kontinuerlig informere om risikoer som kan oppstå innenfor virksomheten som følge av manglende overholdelse av regelverk. Rapportering til styret skjer i henhold til det som årlig fastsettes i styrets årsplan.

Risikokontroll

Risikokontroll er ansvarlig for å følge opp at virksomheten har etablert prosesser for god intern styring og kontroll, slik at disse gjennomføres i samsvar med lover, forskrifter og interne regler. For å sikre en uavhengig stilling rapporterer funksjonen direkte til administrerende direktør og styret. Risikokontroll kontrollerer og vurderer at virksomheten har en hensiktsmessig risikostyring og rapporterer om risikoer. Risikokontroll skal utvikle metoder for å analysere og måle operasjonelle og finansielle risikoer, samt kontinuerlig følge opp og kontrollere at hver risiko holdes innenfor akseptable grenser.

Intern revisjon

Intern revisjon gjennomfører revisjoner i samsvar med den årlig fastsatte revisjonsplanen samt andre revisjoner som vurderes nødvendige. Intern revisjon rapporterer til Risiko- og revisjonsutvalget og kvartalsvis til styret sammen med Regeletterlevelse og Risikokontroll.

Pressekontakt

Tom Friberg

Kommunikasjonssjef

+46 70 201 30 00

Besøksadresse

FOREX
Iso Nygatan 27
111 27 STOCKHOLM

Postadresse

FOREX
Boks 2154
SE-103 14 STOCKHOLM

Telefon (resepsjon)

+46 10-211 10 00

/personer/Pressekontakt/