Kontrollfunksjoner

Styret skal sikre at FOREX har en organisasjonsstruktur med effektive kommunikasjons- og rapporteringskanaler, og at det finnes en hensiktsmessig og effektiv internkontrollstruktur. Denne strukturen skal, i tillegg til de uavhengige kontrollfunksjonene for risikokontroll, etterlevelse og internrevisjon, også omfatte egnede prosesser og framgangsmåter for intern kontroll over operasjonelle aktiviteter, særlig for finansiell rapportering og regnskapsføring.

Samsvar

Regelverket har ansvar for at den virksomhetspliktige virksomheten drives i samsvar med lover, offentlige reguleringer og generell rådgivning, samt interne regler. For å sikre uavhengighet av overholdelse av regelverk, rapporterer funksjonen direkte til administrerende direktør og styre.

Regelverkets etterlevelse skal løpende informere om de risikoer som kan oppstå i de tillatelsespliktige virksomhetene som følge av manglende overholdelse. Styrerapportering skjer i henhold til det som årlig fastsettes i styrets årsplan.

Kontroll på risiko

Risikokontroll er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med lover, myndighetsreguleringer, generelle retningslinjer og interne regler. For å sikre Riskontroll' uavhengige stilling rapporterer funksjonen direkte til konsernsjef og styre.

Risikokontroll er ansvarlig for å kontrollere og evaluere at virksomheten har hensiktsmessig risikostyring og for å rapportere risiko til konsernsjef og styret. Risikokontrollen skal utvikle egnede metoder for å utvikle, analysere og måle operasjonell og finansiell risiko og for løpende å overvåke og kontrollere at hver risiko holdes innenfor tillatte rammer.

Intern revisjon

På vegne av styret gjennomfører internrevisjonen revisjoner i samsvar med årlig vedtatt revisjonsplan og andre revisjoner som anses nødvendige. Internrevisjonen rapporterer til risiko- og revisjonsutvalget, men rapporterer også kvartalsvis til styret sammen med compliance og risikokontroll.