Retningslinjer for mangfold

FOREX jobber for å være en inkluderende og likestilt bedrift hvor alle medarbeidere og kunder har lik verdi. Alle medarbeidere skal har like rettigheter, muligheter og plikter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisk bakgrunn, religion eller annen tro, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller alder.

Retningslinjer for mangfold

Utgangspunktet er at FOREX skal være en arbeidsplass hvor alle har like muligheter og hvor diskriminering eller trakassering ikke forekommer. FOREX skal være en arbeidsplass preget av mangfold, med muligheter til å utnytte den kreativiteten og styrken som oppstår gjennom samspillet mellom ulikheter.

Å arbeide med mangfold og likestilling er ikke bare et spørsmål om rettferdighet, men handler også om å se medarbeideren, utnytte ressurser og kompetanse, samt skape forutsetninger for å utvikle disse på best mulig måte. Arbeidet skal være til nytte både for medarbeideren og for FOREX.

FOREX kunder kjennetegnes i dag av en høy grad av mangfold. At mangfoldet også er relativt stort blant FOREX' medarbeidere, med ulik nasjonalitet, bakgrunn, utdanning, språkkunnskaper og kulturell kompetanse, ser vi som en framgangsfaktor. FOREX har som mål å fortsette å utnytte det potensialet dette innebærer for virksomheten. Med et aktivt mangfoldsarbeid søker FOREX å nå nye markeder og ytterligere forbedre service og behandling av eksisterende og nye kunder.

FOREX skal ved både ekstern og intern rekruttering strebe etter en så jevn fordeling som mulig, for eksempel ved å oppmuntre underrepresenterte kjønn og nasjonaliteter til å søke hos oss. Vi skal også være tydelige i rekrutteringsprosessen, for eksempel på eksterne karrieresider/rekrutteringssider, om at FOREX er et selskap som arbeider for likestilling og mangfold.

Hver leder er ansvarlig for å følge de interne instruksjonene og rutinene som finnes innen området, samt å drive et målrettet arbeid med likestilling og mangfold i samarbeid med medarbeidere, medarbeiderrepresentant og tilitsvalgt.

Retningslinjer for rekruttering til lederorganet

FOREXs eiere i form av generalforsamlingen utnevner FOREXs styre og er derfor i siste instans ansvarlige for styrets sammensetning og dets egnethet. Generalforsamlingen oppnevner en valgkomité som har ansvar for å forberede generalforsamlingens styrevedtak. Valgkomiteen tar hensyn til retningslinjer for styrets og administrerende direktørs egnethetsvurdering og ansvar for betalingstjenestevirksomheten, samt eiernes syn på styrets egnethet.

Skikkethetsvurderingen må ta hensyn til personens kompetanse, erfaring, omdømme, dømmekraft og integritet.

Ved vurdering av erfaring må det tas hensyn til både praktisk og teoretisk erfaring. Ved vurdering av teoretisk erfaring blir det lagt særlig vekt på utdanningsnivået og fokuset og om det har å gjøre med finansiell virksomhet, kunde- og serviceledelse, markedsføring eller andre relevante områder.

Medlemmet må ha slike personlige egenskaper og utvise slik integritet og slik dømmekraft at forholdene ligger til rette for at han eller hun kan bidra effektivt i styrets arbeid.

Retningslinjer for mangfold i styringsorganet


FOREX jobber aktivt for å sikre at styret er sammensatt av mennesker i ulike aldre, med ulikt kjønn og ulik bakgrunn. Styret når i dag mangfoldsmålet, som blant annet innebærer at andelen både kvinner og menn i styret til enhver tid skal overstige 40 prosent.

Styrets leder har ansvar for å gjennomføre en årlig kompetanseoversikt over styret for å danne grunnlag for styrets egnethetsvurdering som kollektiv. Egnethetsvurderingen tar sikte på å sikre at styrets samlede kompetanse og erfaring samsvarer med de estimerte behovene basert på FOREXs strategi, betalingstjenestevirksomheten og vurderte fremtidige eksterne forhold.

En nærmere presentasjon av styremedlemmene, deres bakgrunn og øvrige oppgaver finnes under fanen Organisasjon.

Styreleder er ansvarlig for at FOREX-styret identifiserer kunnskaps- og erfaringsområdene som er avgjørende for arbeidet i styret i FOREX, minst årlig. Denne identifiseringen skal gjøres i lys av den vedtatte strategien og eventuelle endringer i regelverket eller i andre eksterne forhold. Det gjennomføres en oversikt over styremedlemmenes kompetansenivå med hensyn til identifiserte områder. Resultatene samles i en kompetansematrise.

Kompetansematrisen brukes til å bestemme styrets opplæringsbehov. Den danner også grunnlaget for valgkomiteen i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer og i styrets egnethetsvurdering.

Administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelsen av FOREXs saker i samsvar med retningslinjer og instruksjoner gitt av styret.

Styret har vedtatt retningslinjer for egnethetsvurderinger av styret og administrerende direktør og den ansvarlige for betalingstjenestevirksomheten, som fastsetter rammene for prosessene som skal anvendes for egnethetsvurderinger av styret, administrerende direktør og den ansvarlige for betalingstjenestevirksomheten.