Styre og styrekomité

Brett

Vedtektene fastslår at styret, i den utstrekning det oppnevnes av generalforsamlingen, skal bestå av minimum tre og maksimum seks medlemmer, og maksimalt tre varamedlemmer.

Styret er ansvarlig for FOREXs organisasjon og administrasjon. Styret utnevner administrerende direktør og medlemmer av risiko- og revisjonskomiteen og beslutter lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og de som har det overordnede ansvaret for FOREXs kontrollfunksjoner.

Styrets virksomhet og ansvarsfordelingen mellom styret og administrerende direktør reguleres av styrets forretningsorden. I henhold til forretningsordenen fatter styret vedtak om strategi, oppkjøp og investeringer. Styret vedtar også en administrerende direktørinstruks som spesifiserer administrerende direktørs fullmakter.

Styrets leder er ansvarlig for og leder styrets arbeid slik at det utføres effektivt, i samsvar med lover, forskrifter og FOREXs interne regelverk. Styreleder følger opp virksomheten i dialog med administrerende direktør og er ansvarlig for at øvrige styremedlemmer får tilfredsstillende informasjon og beslutningsdokumentasjon og formidler eventuelle synspunkter fra eierne til styret. Styrelederen er ansvarlig for at styret kontinuerlig oppdaterer og utdyper sin kunnskap om FOREX og ellers får den opplæringen som kreves for at styrets arbeid skal utføres på en effektiv måte.

Ved oppnevning av styremedlemmer skal det tas hensyn til at styrets sammensetning er slik at medlemmene samlet har den kunnskap, innsikt, erfaring og egnethet som er nødvendig for å kunne ivareta sine oppgaver.

Styret har vedtatt retningslinjer for egnethetsvurdering av styret og administrerende direktør og ansvarlig for betalingstjenestevirksomheten. Policyen fastsetter rammene for prosessene som skal anvendes for egnethetsvurdering av styret, administrerende direktør og den ansvarlige for betalingstjenestevirksomheten.

Styret gjennomfører årlig kompetanseoversikt og basert på dette utarbeides årlig en opplæringsplan for styret. Styrets leder er ansvarlig for å evaluere styrets arbeid årlig.

Styret har valgt å etablere et risiko- og revisjonsutvalg. Utvalget skal forberede og vurdere problemstillinger innenfor risiko- og revisjonsområdet. sine respektive områder før vedtak i styret. Styret oppnevner komiteens leder.

Styret har vedtatt forretningsorden som klargjør komiteens oppdrag og arbeid.

Risiko- og revisjonsutvalget

Risiko- og revisjonsutvalget skal bestå av minst tre medlemmer av styret. Komiteen skal blant annet overvåke at FOREXs rammeverk for risikostyring gir forutsetninger for tilstrekkelig risikostyring og kontroll, og om nødvendig foreslå endringer i styret, overvåke at nødvendige tiltak iverksettes som svar på rapporterte observasjoner fra henholdsvis Head of Risk og Head of Compliance, håndtere spørsmål om intern kontroll over finansiell rapportering, overvåke at nødvendige tiltak iverksettes som svar på rapporterte observasjoner fra FOREX-revisorer og evaluere eksterne revisorers arbeid og uavhengighet, og deretter informere generalforsamlingen om resultatene av slik evaluering.