Corporate Governance

Corporate Governance

FOREX AB er et betalingsinstitut med hovedkontor i Stockholm. Selskapsstyringen i FOREX har som mål å gi gode forutsetninger for aktivt og ansvarlig eierskap, tydelig ansvarsfordeling mellom forskjellige selskapsorganer og god, transparent kommunikasjon med FOREX' ulike interessenter.

Virksomheten er regulert av lov og kan bare drives etter tillatelse fra Finansinspektionen. Finansinspektionen fører tilsyn med FOREX' virksomhet i Sverige og i de andre nordiske landene der FOREX driver filialvirksomhet.

Filial betyr at den utenlandske virksomheten utgjør en del av den svenske juridiske enheten. I filialene er FOREX' virksomhet også under begrenset tilsyn av Finansinspektionens tilsvarende organ i hvert filialland. Tilsynet koordineres av Finansinspektionen i Sverige.

Tilsynets betydning er at FOREX skal levere omfattende rapportering til Finansinspektionen om blant annet FOREX' organisasjon, internkontroll, økonomiske stilling og informasjon til sine kunder. Finansinspektionen kan også gjennomføre plassbesøk både i Sverige og i filialene ved behov.

I tillegg til lovregulering og Finansinspeksjonens forskrifter og generelle råd har FOREX et stort antall retningslinjer og instrukser som gir rammeverket for selskapets styring. Retningslinjene fastsettes årlig av FOREX' styre. Instrukser og rutiner fastsettes av ledelsen, og sammen utgjør de det totale rammeverket.

Den operative virksomheten drives i fire enheter, i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Hovedkontoret med ledelse og stab ligger i Stockholm.