MAngfold

Det å jobbe aktivt med likestilling og mangfold har vært en av fremgangsfaktorene for FOREX. Medarbeidere med opprinnelse fra 70 ulike land (og som prater mer enn 50 ulike språk) innebærer en unik kompetanse som gir muligheten til å gi en enda bedre service i møte med kundene våre.

FOREX har en høy andel av kvinnelige sjefer. Vi har lykkes i å gjenspeile kjønnsfordelingen innen organisasjonen ved rekruttering til de fleste lederstillinger. Totalt sett i selskapet så er det 71 prosent kvinner og 29 prosent menn. I vår største ledergruppe (filialsjefer) så har vi 76 prosent kvinner og 24 prosent menn.

Ved rekruttering så arbeider FOREX med å oppmuntre kandidater som er underrepresentert i kjønn, nasjonalitet og aldersgruppe til å søke.

Tilgjengelighet

FOREX gir alle sine kunder den høye grad av service som de fortjener. Kundene tilbys høy tilgjengelighet i tid og rom, og personlig service via et filialnett som dekker hele Norden. Med dagens 126 filialer så når vi ut til de aller fleste av kundene våre. For å komplementere så vil vi fremover sette ut minibanker i de områdene der vi ikke har filialer, for å gjøre det enda lettere å ta ut valuta før reisen.

Miljø

FOREX er en miljøbevisst bedrift og har retningslinjer for hvordan å minske bedriftens press på miljøet. Vi jobber strukturert med miljøarbeid for å kunne vise til en lavere belastning på miljøet gjennom å:

  • kjenne til på hvilke måter virksomheten påvirker miljøet ved å identifisere områdene, aktiviteter, effekter og hvor omfattende bedriften påvirker miljøet.
  • informere oss selv om det lover og krav som kreves av bedriften samt å sørge for at vi etterlever reglene på dette området.
  • levere tjenester, produkter og aktiviter på en slik måte at miljøet blir påvirket i minst mulig grad.
  • legge til rette for gjenbruk og resirkulering.
  • sørge for at alle medarbeidere er aktive i miljøarbeidet og ikke sløser med ressursene i hverdagen.

Økonomisk holdbarhet og risikohåndtering

Bedriften driver kontinuerlig med risikoovervåkning og har jevnlige kontroller innenfor gitte grenser for å sørge for at rutiner blir overholdt. Prosesser og systemer for risikohåndtering gjennomgås jevnlig for å kunne kontrollere at disse er korrekte og fungerer etter hensikt, at de gjenspeiler gjeldende forutsetninger for markedet og at de er gjeldende for samtlige produkter og tjenester som tilbys. Gjennom opplæring og tydelige prosesser så skaper banken forutsetninger for en god risikokontroll der hver ansatt forstår sin egen rolle og sitt eget ansvar.

Ved å være transparente og tilby enkle banktjenester og produkter så gjør vi det lettere for kundene våre, beholder nærheten til disse og øker bedriftens troverdighet.

Samarbeid med Redd Barna

FOREX har i flere år hatt et samarbeid med Redd Barna. Hensikten er å generere inntekter til Redd Barnas virksomhet i katastroferammede området ved å samle inn mynt og sedler i våre filialer. Takket være de pengene som er sendt inn fra våre kunder og medarbeidere så har Redd Barna mulighet til å reagere kjapt når en katastrofe inntreffer, noe som gjør at flere liv kan reddes. FOREX har bidratt med 1,6 millioner kroner til Redd Barnas katastrofefond siden 2010.