Legitimasjonskrav

Fra 1. januar 2020, vil FOREX registrere legitimasjon på samtlige transaksjoner

Hvorfor må FOREX registrere kundens opplysninger på alle transaksjoner fom. 1.januar 2020?

31. mai 2019, publiserte Finanstilsynet en veiledning til hvitvaskingsloven. Selskapet tolker paragrafen under som et krav om å gjennomføre identifikasjonskontroll for å kunne kontrollere om det gjøres transaksjoner +  100 000 kr innenfor en tolvmånedersperiode:

«4.1.3 Gjennomføring av enkeltstående transaksjoner

Den rapporteringspliktige skal også gjennomføre kundetiltak ved transaksjoner for kunder som det ikke er etablert et kundeforhold til, når transaksjonen utgjør minst 100 000 kroner. Finanstilsynet understreker at beløpene beregnes samlet for transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner, som ser ut til å ha sammenheng med hverandre. Dersom den rapporteringspliktige først oppdager sammenhengen etter at transaksjonene er gjennomført, skal kundetiltakene gjennomføres så snart den rapporteringspliktige blir kjent med at beløpsgrensen er oversteget. Som utgangspunkt skal transaksjonene sees i sammenheng når de overstiger grensen i løpet av en tolvmånedersperiode. For å kunne gjøre en vurdering av om transaksjonene bør sees i sammenheng, er det nødvendig å identifisere kunden. Dette innebærer at det også for enkeltstående transaksjoner må gjennomføres identifikasjonskontroll, med mindre det dreier seg som bagatellmessige beløp.»

Sier ikke loven at ID grensen er på 5000 NOK?

Valutaregisterloven § 12 oppgir at alle valuta transaksjoner over 5 000 NOK eller tilsvarende i utenlandsk valuta, registreres ihht til forskriften. Dette er endog kun en terskel for når banken plikter. Banker står fritt ihht til ny lov om hvitvasking (av 15.10.2018) å operere med egne terskler for å behandle sine transaksjoner på en forsvarlig måte

 

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester? Kontakt oss gjerne på epost: info@forex.no